SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Voorwaarden

SOSV Opleidingen hanteert 2 verschillende leveringsvoorwaarden:

1. Voorwaarden SOSV: open inschrijvingen

2. Leveringsvoorwaarden voor maatwerk (deze kunt u opvragen bij SOSV Opleidingen)

 

Voorwaarden SOSV: open inschrijvingen

Artikel 1 Definitie
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) SOSV: SOSV Opleidingen B.V.
b) Directie: de directie van SOSV Opleidingen B.V.
c) Deelnemer: degene die zich heeft ingeschreven voor een opleiding die SOSV verzorgt.
d) Betaler: degene die de kosten voor de opleiding betaalt (werkgever of deelnemer)
e) Opleiding: leergang, module, training of cursus.
f) Cursusgeld: de prijs van de leergang, module, training of cursus.
g) Lesplaats: de plaats waar de opleiding gegeven wordt.
h) Startdatum: dag en tijdstip waarop eerste les van een opleiding wordt gegeven. SOSV plant de rest van de opleiding op deze dag van de week en dit tijdstip in.
i) Cursusgeld: de kosten van deelname aan een SOSV opleiding.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen van SOSV, tenzij contractueel anders is vastgelegd.

Artikel 3 Annulering
1. De deelnemer dient zich in te schrijven door middel van de internetsite van SOSV of via de manier dat met opdrachtgever is afgesproken (Obes). Door de inschrijving verklaren de deelnemer en de betaler in te stemmen met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
2. Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
3. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus, training of leergang die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af het recht op wettelijke bedenkrecht.
4. Annulering Open Inschrijving cursussen en trainingen met vaste startdatum:

  1. In geval van cursussen en trainingen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum is annulering zonder kosten mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de cursus.
  2. In geval van cursussen en trainingen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum wordt bij annulering 28 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  3. In geval van cursussen en trainingen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum wordt bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus de gehele cursusprijs in rekening gebracht.

5. Annuleringsvoorwaarden Open inschrijving Leergangen met vaste startdatum:

  1. In geval van leergangen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum is annulering zonder kosten mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de leergang.
  2. In geval van leergangen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum wordt bij annulering 28 tot 14 dagen voor aanvang van de leergang 10 % van de totale prijs van de leergang in rekening gebracht.
  3. In geval van leergangen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum wordt bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de leergang 20% van de totale prijs van de leergang in rekening gebracht.

6. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien op het moment van inschrijving voor een opleiding er nog geen startdatum en startplaats vermeld staat op de website van SOSV. In dat geval zal SOSV contact opnemen met de betreffende deelnemer op het moment dat een startdatum en startplaats bekend zijn. De deelnemer heeft op dat moment de mogelijkheid om zijn inschrijving te annuleren of te bevestigen. Indien de deelnemer zijn inschrijving bevestigt, dan treedt vanaf dat moment lid 2 van beschreven annuleringsregeling in werking.
7. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer de uitnodiging voor de opleiding en alle benodigde informatie.
8. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft SOSV het recht om een opleiding te annuleren. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.
9. SOSV behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren.

Artikel 4 Tussentijds annulering
1. Bij tussentijdse annulering wordt het cursusgeld van het aantal gevolgde maanden (inclusief de lopende maand) plus een maand opzegtermijn in rekening gebracht.
2. Bij annulering na zes maanden na de startdatum wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
3. Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 5 Cursusgeld
1. De directie stelt jaarlijks per september de prijs van de opleidingen vast. Deze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief examengeld en (eventueel) aanvullend studiemateriaal.
2. a) Het cursusgeld wordt in één keer betaald. Het verschuldigde bedrag dient vóór de op de factuur vermelde vervaldatum op de rekening van SOSV te zijn bijgeschreven.
b) Alleen bij volledige leergangen is het voor individuele cursisten mogelijk om het cursusgeld in vier termijnen te betalen.
3. De directie bepaalt de vervaldata en de grootte van de termijnen bij gespreide betaling op grond van het bepaalde in lid 2.

Artikel 6 Examens
1. Bij de examens die door de Nederlandse Associatie voor Examinering worden afgenomen zijn de algemene voorwaarden van de Associatie van toepassing. SOSV meldt deelnemers aan voor de examens bij de Associatie voor Examinering.

Artikel 7 Betalingen
1. Alle betalingen moeten, tenzij anders overeengekomen, worden verricht door storting op of overschrijving naar IBAN NL73ABNA0459451677. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de desbetreffende vervaldatum dan wel vervaldata op deze rekening te zijn bijgeschreven.
2. Bij een niet-tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de betaler een herinnering. Indien binnen een maand na het tijdstip van verzending van deze herinnering het achterstallige bedrag nog niet door SOSV is ontvangen, behoudt SOSV het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding zolang de betaler in gebreke blijft.

Artikel 8 Auteursrecht
Het auteursrecht van het door SOSV uitgegeven lesmateriaal berust geheel bij SOSV. Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen gebruik worden benut. Het vermenigvuldigen van materiaal of gedeelten daarvan, in welke vorm dan ook, zowel tijdens als na afloop van de opleiding, is verboden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Artikel 9 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop SOSV Opleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOSV Opleidingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. SOSV Opleidingen heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SOSV Opleidingen haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SOSV Opleidingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan tweemaanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien SOSV Opleidingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.

Artikel 10 Uitzonderingen
1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
2. De directie behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van dit reglement.

Artikel 11 Geschillen
Geschillen tussen SOSV en de deelnemer zullen worden beslecht door:
a) de bevoegde kantonrechter, indien sprake is van een vordering van € 5.000,- of minder.
b) de rechtbank, sector civiel recht, te Zwolle, indien sprake is van een vordering van meer dan €5.000,-

Artikel 12
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2014.

Algemene voorwaarden

 

SOSV Opleidingen heeft voor wat betreft de afhandeling van klachten een klachtenprotocol opgesteld. In dit protocol zijn opgenomen de afhandelingstermijnen voor de diverse klachttypen. Bovendien heeft SOSV een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld. Wilt u hierover geïnformeerd worden, neem dan contact op met SOSV Opleidingen.

SOSV Opleidingen hanteert geen uitgebreid privacyreglement. Wel hanteren wij enkele algemene uitgangspunten t.a.v. privacy en vertrouwelijkheid:

  • alle informatie die in een opleiding naar voren wordt gebracht door deelnemers zal door de SOSV docenten vertrouwelijk worden behandeld en niet worden besproken met derden.
  • er wordt door SOSV en door SOSV docenten geen informatie over individuele deelnemers verstrekt aan derden, waaronder de werkgever van deelnemer
  • indien een opdrachtgever dit wenst, verstrekt SOSV wel informatie over presentie van deelnemers bij opleidingen. Dit staat ook vermeld in de cursistenhandleiding van de diverse opleidingen.