SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

All posts tagged opsporing

Direct inschrijven! Plaats mij op de wachtlijst

INLEIDING

Televisieseries en films hebben ons een beeld gegeven van waarnemen en observeren, de praktijk is echter weerbarstig. Ondanks de toenemende inzet van observatiewagens is het waarnemen en observeren ter plaatse nog altijd een belangrijk middel in sociale handhavingspraktijk.

EINDDOELEN

De deelnemer kan na afronding van de training het juridisch kader van waarnemen / observeren benoemen en heeft daarbij de volgende leerdoelen bereikt:

 • Kennis van het aantal en de aard van de waarnemingen die nodig zijn voor het bewijs in het bestuursrechtelijke onderzoek, maar ook voor een bruikbare overdracht naar een eventueel strafrechtelijk onderzoek.
 • Kennis van de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude voor wat betreft de aangiftegrens waarbij de deelnemer tijdig een inschatting kan maken van de vermoedelijke duur van de fraude en de hoogte van het fraudebedrag.
 • Kennis van de relevante wetteksten uit de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB), het Europese Verdrag van de rechten voor de mens (EVRM), de Grondwet, de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook is de deelnemer op de hoogte van de Procesbeschrijving ‘Heimelijke waarneming door sociale diensten’, goedgekeurd door het CBP.
 • Het benoemen welke technische hulpmiddelen zonder en welke met bevel van de Officier van Justitie ingezet mogen worden.

De deelnemer heeft na afronding van de training voor wat betreft het waarnemen in relatie met het geheugen inzicht in:

 • de waarnemings- en geheugenprocessen
 • de werking van de gezichts- en gehoorzin
 • de situatieve factoren die van invloed (kunnen) zijn op het waarnemingsvermogen.

De deelnemer is na afronding van de training voor wat betreft de statische observatie in staat om de opgedane theoretische kennis in de praktijk toe te passen en kan daardoor:

 • zonder op te vallen een voorverkenning van de waar te nemen locatie uitvoeren
 • onopvallend aanrijden op, en parkeren bij een woon- dan wel werklocatie
 • zo efficiënt en effectief mogelijk vaststellen of een persoon:
  o al dan niet op desbetreffende locatie aanwezig is dan wel vanaf deze locatie vertrekt
  o werkzaamheden op desbetreffende locatie verricht.

De deelnemer is na afronding van de training voor wat betreft de voetobservatie in staat om de opgedane theoretische kennis in de praktijk toe te passen en kan daardoor:

 • een persoon zonder op te vallen volgen
 • de voetobservatie alleen, maar ook met meerdere teamleden uitvoeren
 • effectief en efficiënt met de overige teamleden communiceren.

De deelnemer heeft na afronding van de training voor wat betreft de dynamische observatie met een voertuig (volgen):

 • inzicht in de techniek en tactiek van het dynamische volgen.

De deelnemer kan voor wat betreft de verslaglegging van de waarnemingen / observaties het navolgende toepassen:

 • het op een juiste en volledige manier vastleggen van hetgeen tijdens de waarneming / observatie gezien wordt (opschrijven / opnemen)
 • het op een juiste en volledige manier vastleggen van de waarneming / observatie in een rapportage / proces-verbaal.

RESULTAAT

Tijdens de training zal rekening gehouden worden met de individuele leerwensen van de deelnemers en/of de groep en zal de moeilijkheidsgraad van de praktijkoefeningen afgestemd worden op het niveau van de groep.

Tijdens de praktijkoefeningen is het belangrijk dat er op straat gecommuniceerd kan worden tussen alle deelnemers. De groep dient derhalve te zijn voorzien van een mobiele telefoon waarbij ze in staat zijn om middels een conferentie een groepsgesprek te houden (wordt behandeld in de theorie). Daarbij dienen ze in het bezit te zijn van zgn. oortjes.

U ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

PROGRAMMA

 • juridische aspecten / wettelijk kader bestuurs- en strafrecht
 • statische- en dynamische observatie
 • individuele observatie en observatie in teamverband
 • voorbereiding en werkwijze bij individuele observaties en observaties met meerdere personen
 • observaties in de openbare ruimte
 • observaties op speciale locaties, zoals horeca, openbare gebouwen en plaatsen
 • verschijningsvormen
 • observatiecommunicatie
 • observatie vanuit een vaste post
 • juridische kaders bij Inzet technische hulpmiddelen
 • praktijkoefeningen
 • resultaten verwoorden in rapport of proces-verbaal

WERKVORM & MATERIAAL

De cursus is zo opgebouwd dat er een afwisseling telkens een afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral practische manier overgebracht. Er worden enkele kleine oefeningen in waarnemen en observeren gedaan.

DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid op het gebied van uitkeringsfraude, zoals Handhavingsmedewerkers en sociaal rechercheurs binnen de gemeenten, inspecteurs en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van het UWV en de SVB.

LESDATA EN LOCATIE

De cursus Waarnemen en Observeren is nog niet ingepland.

Vraag naar de mogelijkheden door middel van het invullen van ons contactformulier, klik hier

UW INVESTERING

Uw investering voor deelname aan deze cursus is:
€ 850,00 per deelnemer inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

SOSV Opleidingen is BTW vrijgesteld. Wij brengen dus geen BTW in rekening.