SOSV / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden downloaden? klik dan hier.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SOSV: SOSV Opleidingen B.V.
 2. Directie: de directie van SOSV Opleidingen B.V.
 3. Deelnemer: degene die zich heeft ingeschreven voor een opleiding die SOSV verzorgt.
 4. Opdrachtgever: Degene die namens meerdere deelnemers een in-company of een traject-op-maat traject afneemt
 5. Betaler: degene die de kosten voor de opleiding betaalt (werkgever of deelnemer)
 6. Opleiding: iedere activiteit die SOSV onderneemt, zoals basisopleiding, verdiepingsopleiding, leergang, module, cursus, training, actualiteitendag, etc.
 7. Startdatum: dag en tijdstip waarop de (eerste les van een) opleiding wordt gegeven.
 8. Cursusgeld: de kosten van deelname aan een opleiding van SOSV.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen van SOSV, tenzij contractueel anders is vastgelegd.

Artikel 3 Annulering

 1. De deelnemer/opdrachtgever dient zich in te schrijven door middel van de internetsite van SOSV of via e-mail. Door de inschrijving verklaren de deelnemer/opdrachtgever en de betaler in te stemmen met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Deelnemer/opdrachtgever heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
 3. Schrijft de deelnemer/opdrachtgever zich in voor een cursus, training of leergang die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
 4. Annuleringsvoorwaarden opleidingen open inschrijving:
  1. In geval van cursussen en trainingen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum is annulering zonder kosten mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de cursus.
  2. In geval van cursussen en trainingen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum wordt bij annulering 28 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  3. In geval van cursussen en trainingen die door SOSV op de website worden aangeboden met vaste startdatum wordt bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus de gehele cursusprijs in rekening gebracht.
  4. Indien deelnemer het cursusgeld volledig of gedeeltelijk heeft voldaan en recht heeft op gedeeltelijke of volledige restitutie, dan zal opdrachtgever binnen 30 dagen na melding van de annulering het aan deelnemer te restitueren bedrag terug storten.
 5. Annuleringsvoorwaarden maatwerk:
  1. De opdrachtgever heeft het recht de maatwerkopdracht te annuleren door dit schriftelijk aan SOSV kenbaar te maken.
  2. Annulering door de opdrachtgever kan kosteloos plaatsvinden zolang de offerte nog niet is getekend.
  3. Bij annulering na ondertekening van de offerte dient de opdrachtgever de gemaakte ontwikkelkosten 100% te vergoeden.
  4. Bij annulering na verzending van het cursusmateriaal aan de deelnemers dient de opdrachtgever 100% van het offertebedrag te vergoeden.
  5. Indien deelnemer het cursusgeld volledig of gedeeltelijk heeft voldaan en recht heeft op gedeeltelijke of volledige restitutie, dan zal opdrachtgever binnen 30 dagen na melding van de annulering het aan deelnemer te restitueren bedrag terug storten.
 6. Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing indien op het moment van inschrijving voor een opleiding er nog geen startdatum vermeld staat op de website van SOSV.

In dat geval zal SOSV contact opnemen met de betreffende deelnemer/opdrachtgever op het moment dat een startdatum en startplaats bekend zijn. De deelnemer/opdrachtgever heeft op dat moment de mogelijkheid om zijn inschrijving te annuleren of te bevestigen. Indien de deelnemer/opdrachtgever zijn inschrijving bevestigt, dan treedt vanaf dat moment lid 2 van beschreven annuleringsregeling (artikel 3) in werking.

 1. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer/opdrachtgever de uitnodiging voor de opleiding en alle benodigde informatie.
 2. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft SOSV het recht om een opleiding met open inschrijving te annuleren. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.
 3. SOSV behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren.

Artikel 4 Facturering

 1. Opleiding open inschrijving
  1. De directie stelt jaarlijks per september de prijs van de opleidingen vast. Deze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief (eventueel) examengeld en (eventueel) aanvullend studiemateriaal. Het cursusgeld dient in één keer te worden betaald. Het verschuldigde bedrag dient vóór de op de factuur vermelde vervaldatum op de rekening van SOSV te zijn bijgeschreven.
  2. Alleen bij meerdaagse opleidingen is het voor individuele cursisten mogelijk om het cursusgeld gespreid  te betalen.
  3. De directie bepaalt de vervaldata en de grootte van de termijnen bij gespreide betaling op grond van het bepaalde in lid 2.
 2. Maatwerk
  1. SOSV verstuurt een factuur aan de opdrachtgever zodra de maatwerkcursus van start is gegaan. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de aangegeven vervaldatum op deze rekening te zijn bijgeschreven (doorgaans binnen vier weken).

Artikel 5 Examens

 1. Bij de examens die door de Nederlandse Associatie voor Examinering worden afgenomen zijn de algemene voorwaarden van de Associatie van toepassing. Deelnemers melden zichzelf aan voor de examens bij de Associatie voor Examinering.

Artikel 6 Betalingen

 1. Alle betalingen moeten, tenzij anders overeengekomen, worden verricht door storting op of overschrijving naar
  IBAN NL73 ABNA 0459 4516 77. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de desbetreffende vervaldatum dan wel vervaldata op deze rekening te zijn bijgeschreven.
 2. Bij een niet-tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de betaler een herinnering.

Indien binnen een 14 dagen het tijdstip van verzending van deze herinnering het achterstallige bedrag nog niet door SOSV is ontvangen, behoudt SOSV het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding zolang de betaler in gebreke blijft.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 2. Behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op opdrachtnemer legt tot openbaarmaking van informatie, is opdrachtnemer slechts tot geheimhouding verplicht van door de opdrachtgever aan opdrachtnemer overlegde en als vertrouwelijk aangemerkte informatie, of informatie waarvan opdrachtnemer mocht aannemen dat het deze status heeft. Indien opdrachtnemer -op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak -gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Uitingen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer namens opdrachtgever worden gedaan geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Auteursrecht

Het auteursrecht van het door SOSV uitgegeven lesmateriaal berust geheel bij SOSV. Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen gebruik worden benut. Het vermenigvuldigen van materiaal of gedeelten daarvan, in welke vorm dan ook, zowel tijdens als na afloop van de opleiding, is verboden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop SOSV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOSV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. SOSV Opleidingen heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SOSV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SOSV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SOSV niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien SOSV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10 Uitzonderingen

 1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 2. De directie behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van dit reglement.

Artikel 11 Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen SOSV en een opdrachtgever of deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van SOSV.

Artikel 12

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 8 mei 2018.

Deze algemene voorwaarden downloaden? klik dan hier.