Sociale zekerheid in beweging

Sociale zekerheid in beweging

Door: Monique van de Graaf, docente Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Zoals mijn collega Tinneke Herfkens in haar blog vorige keer al aangaf is sociale zekerheid een enorm boeiend vakgebied. Het kan zelfs gelet op de geldstromen die ermee gemoeid zijn met wat goede wil ‘sexy’ worden genoemd. Bovendien is de sociale zekerheid voortdurend in beweging. Wat te denken van de Wet tegemoetkomingen loondomein waarin per 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) en per 1 januari 2018 het jeugd lage-inkomensvoordeel als compensatie voor de verlaging van de leeftijd waarop recht bestaat op het wettelijk minimumjeugdloon en de daarmee gepaard gaande loonkostenstijging en de loonkostenvoordelen als opvolger van de premiekortingen, zijn geregeld. Het is onontbeerlijk om als organisatie kennis te hebben van deze regelingen. Laat geen geld liggen!

“Gelet op de geldstromen die ermee gemoeid zijn, kan sociale zekerheid ‘sexy’ worden genoemd.”

De regering zet met een breed pakket aan maatregelen in op het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden een vast contract aan te gaan en voor werkenden moet er meer perspectief op zekerheid ontstaan. Dit moet leiden tot bestendiger arbeidsrelaties die aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat de risicoduur voor WGA-uitkeringen wordt verkort van 10 jaar naar 5 jaar, met als gevolg dat het financiële risico dat werkgevers lopen en de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben als hun (ex-)werknemers ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden of zijn, wordt beperkt.

In de Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen is de WGA-risicoperiode geregeld. De verkorting wordt vormgegeven door een wijziging van die regeling. Verkorting van de WGA-risicoperiode tot vijf jaar heeft zowel effect op de publieke als de private WGA-premies oftewel zowel werkgevers die in het publieke bestel zijn gebleven als werkgevers die ervoor hebben gekozen eigenrisicodrager te worden hebben hiermee te maken. Het betreffende wetsvoorstel waarin een en ander is uitgewerkt is in concept gepubliceerd en via een internetconsultatie kan hierop worden gereageerd. Hier vind je meer informatie over het wetsvoorstel en de internetconsultatie. 

Ook wordt momenteel in verzamelcao’s de private reparatie van de bekorting van de WW-duur geregeld. In het concept wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wil het kabinet de financiering van de WW op een andere wijze vorm geven door werkgevers die werknemers op basis van een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren in dienst hebben een lagere premie te laten betalen. Ben je benieuwd naar het concept wetsvoorstel?

Interessante onderwerpen om nader bij stil te staan, toch?

Schuif aan bij onze actualiteitencursus Sociale Zekerheid, die op 4 december gepland is in Utrecht. Ik vertel je tijdens deze ééndaagse alles over de laatste ontwikkelingen en mijn geactualiseerde boek “Sociale Zekerheid voor de Professional” krijg je van SOSV.

Tot dan!